VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE NA PORTÁLECH SKUPINY FIRENET.CZ

 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Inzerce se přijímá vždy na základě písemné objednávky.

b) Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, zejména pak obchodní jméno zadavatele, sídlo firmy, popř. adresu pro zaslání fakturace, IČ (u soukromé osoby číslo OP), DIČ, bankovní spojení, jméno odpovědné kontaktní osoby, razítko firmy, čitelné
jméno, podpis a přesné zadání objednávané služby.

c) Jako doklad o přijetí objednávky provozovatel vystaví, předá nebo doručí potvrzení o termínu zveřejnění inzerce včetně kalkulace ceny.

d) Potvrzením písemné objednávky zadavatele provozovatelem je uzavřen smluvní vztah. Potvrzením objednávky zároveň zadavatel prohlašuje, že byl seznámen se Všeobecnými podmínkami a souhlasí s jejich zněním.

e) Provozovatel poskytne slevu ve výši 15 % z ceny inzerce zprostředkovatelům inzerce, reklamním agenturám. Zprostředkovatel inzerce předkládá objednávku svým jménem a zodpovídá za dodání podkladů. Zprostředkovatel inzerce musí předložit provozovateli výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list, který jednoznačně prokazuje předmět jeho podnikatelské činnosti.

f) Provozovatel je oprávněn odmítnout objednávku zprostředkovatelů inzerce, reklamních agentur, pokud vzniknou pochyby o jejich zprostředkovatelské činnosti.

a) Konečná cena inzerátu se stanoví dle platného ceníku inzerce.

b) Inzerce je fakturována do 5 dnů po naplnění podstaty inzerce. Faktura je zaslána zadavateli spolu s dokumentací inzerce a je splatná do 14 dnů od vystavení, není-li dohodnuto jinak.

c) Inzertní oddělení je oprávněno požadovat na zadavateli zálohu nebo úhradu inzerce předem

d) Pokud nebudou pohledávky uhrazeny zadavatelem ve lhůtě splatnosti, má provozovatel právo doúčtovat poskytnutou slevu do původní výše oficiálních ceníkových cen inzerce platné v daném období. Při fakturaci se bude postupovat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a ustanoveními v obchodním zákoníku. Vystavená faktura za těchto podmínek nahrazuje původní fakturu, ve které byly poskytnuty veškeré slevy.

e) Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit zvláštní ceny pro inzerci v exkluzivních sekcích nebo v období s prokazatelným nárůstem návštěvnosti.

g) První objednávka nového klienta bude realizována vždy na platbu předem.

h) Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

INZERTNÍ PODKLADYSTORNOVACÍ PODMÍNKY

a) Za včasné a bezchybné dodání inzertních podkladů provozovateli je odpovědný zadavatel.

b) Zadavatel odpovídá též za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci. Provozovatel není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatnění nároků třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu je zadavatel povinen převzít veškeré závazky z takovýchto oprávněných
nároků vyplývající nebo je povinen nahradit provozovateli
škody, které mu výše uvedeným nepatřičným jednáním
zadavatele vzniknou.

c) Inzertní podklady zaslané na elektronických médiích se zadavatelům vracejí jen na vyžádání. Z důvodu hladkého průběhu případného reklamačního řízení se tak stane nejdříve 20. den po zveřejnění inzerátu. V redakci provozovatele se elektronická média uchovávají tři měsíce po uveřejnění, pokud není dohodnuto jinak.

20–15 kalendářních dnů před zveřejněním 20 %
14–7 kalendářních dnů před zveřejněním 50 %
7 a méně kalendářních dnů před zveřejněním 100 %

a) Změny v inzertních podkladech nelze provádět od 7 kalendářních dnů před zveřejněním inzerce.

b) V termínu kratším než 7 kalendářních dnů před zveřejněním lze inzerci zrušit jen na výslovnou žádost klienta a vždy podle daných možností vydavatele.

c) V takovém případě bude účtována plná cena inzerátu tak, jako by byl otištěn. Plná cena inzerátu bude též účtována v případě vyřazení objednaného inzerátu z tisku z důvodu nedodání bezchybných inzertních podkladů klientem v termínu podle platného ceníku inzerce, event. v náhradním termínu, písemně stanoveném příjmovým pracovníkem inzerce.

d) Rozhodující pro posouzení data převzetí storna je ve všech případech den doručení oznámení na adresu vydavatele a čas, ohraničený pracovní dobou ve středisku inzerce denně od 9 do 18 hod. Týká se i storna zaslaného faxem či e-mailem.

VYDAVATELSKÉ PODMÍNKYREKLAMACE

a) Pokud není sjednán přesný den zveřejnění a pozice inzerce, bude inzerce umístěn a zveřejněn v nejbližším možném termínu na odpovídající pozici.

b) Pokud zadavatel objedná inzerci o rozměrech, které neodpovídají standardním rozměrům inzerce portálu, bude inzerce v rámci technických možností přizpůsobena nejbližšímu možnému rozměru, a tak také potvrzen.

c) Provozovatel si vyhrazuje právo gramaticky upravit text inzerátu podle platných pravidel českého pravopisu, pokud je možné do zaslaného formátu zasahovat. Změny jsou provedeny před schvalovacím procesem ze strany zadavatele.

d) Pokud zadavatel předá graficky nezpracovaný inzerát, bude grafická úprava provedena v rozměrech odpovídajících předloze. Náhledy vyrobeného inzerátu k autorské korektuře budou poskytnuty zadavateli pouze na požádání. Pokud se zadavatel ke konečné úpravě nevyjádří, přestože mu byla prokazatelně doručena, má se za to, že s ní souhlasí.

a) Reklamovat inzerci je možno písemně do 14 dnů po zveřejnění inzerátu.

b) Zadavatel má v případě zčásti nebo zcela nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu, popř. náhradní otištění. Sleva se poskytne vždy v tom rozsahu, v jakém byl účel inzerátu omezen.

c) Zadavatel nemá nárok na reklamaci odlišné barevnosti svého inzerátu, pokud v rámci zadaných podkladů nedodal současně barevný nátisk inzerátu.

d) Důvodem k reklamaci není skutečnost, že zadavatel neobdrží na svůj řádně zveřejněný inzerát odpovědi.

e) Při zadání opakované inzerce je zadavatel povinen zkontrolovat po každém zveřejnění její správnost a úplnost. Provozovatel neuzná reklamaci v tom případě, kdy se při opakované inzerci objevil tentýž nedostatek, aniž by na něj byl provozovatel bezprostředně po předchozím otištění upozorněn.

PRÁVO NA ODMÍTNUTÍ INZERÁTUZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění inzerátu z důvodu nevhodného obsahu, původu nebo formy, a pokud je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy a zvyklostmi nebo odporuje zájmům či by mohlo poškodit dobré jméno provozovatele. Provozovatel je povinen tuto skutečnost oznámit zadavateli, avšak není povinen odmítnutí zdůvodňovat.

b) Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, eventuelně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. Toto opatření může provozovatel uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, kdy zadavatel průběžně neplní své závazky.

a) Reklamní články a PR materiály uveřejňujeme výhradně v souladu se zněním zákona o regulaci reklamy a Kodexu reklamy. Ceny se řídí tímto ceníkem inzerce.

b) Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást ceníku. Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody.

Provozovatel portálů skupiny FIRENET.cz:
Jan Jirásek, Za Školou 125, 250 88 Čelákovice
IČO: 49495071

tel.: +420602500303, icq: 328 251 980

e-mail: jirasek@magzine.cz, redakce@magzine.cz
www.magazin.magzine.cz, www.magzine.cz

NEPLNĚNÍ ZAKÁZKY INZERCE

a) Pro případ zásahu vyšší moci je provozovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.

b) Pokud nedojde vinou zadavatele k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla zadavateli předem stanovena příslušná sleva, je zadavatel povinen po vyúčtování zakázky uhradit provozovateli rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění odpovídající slevou.

c) Ze závažných redakčních důvodů si provozovatel vyhrazuje právo nedodržet objednanou a potvrzenou pozici inzerátu. V takovém případě nebude příplatek za pozici fakturován a zákazníkovi nepřísluší nárok na reklamaci.

 

Všeobecné podmínky jsou platné od 1. 8. 2014 do odvolání a nahrazují původní podmínky.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments