petice-usti-nad-orlici-2

Milí přátelé, odpůrci demolice krásné železniční budovy v Ústí nad Orlicí, boj o záchranu této staré dámy přechází do nové fáze. Ministerstvem vnitra bylo prostřednictvím přípravného výboru ve složení Olga Sommerová, Martin Kadrman a Milan Mikolecký registrováno sdružení s názvem Nádraží nedáme!

Proto svoláváme ustavující schůzi sdružení na sobotu 28.února 2009 ve 14:00. Schůze se bude konat v prostorách nádražní restaurace.

Pozvánku i s programem, najdete v článku, stejně tak Stanovy a Jednací řád.
Všichni jste srdečně zváni a těšíme se na naše společné setkání.
Olga Sommerová, Martin Kadrman a Milan Mikolecký.

Laughing rozklikněte…

 


Stanovy občanského sdružení Nádraží nedáme!

Čl. I.

Úvodní ustanovení

(1) Občanské sdružení Nádraží nedáme! (dále jen sdružení) je dobrovolnou, nezávislou, nepolitickou zájmovou organizací sdružující občany všech věkových kategorií, kteří mají zájem se aktivně podílet na záchraně nádražní budovy žst. Ústí nad Orlicí č.p. 684, stojící na státním pozemku č. 786 katastrálního území města Ústí nad Orlicí stejnojmenného okresu v Pardubickém kraji republiky České, sdružující členy na základě společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.

(2) Základním cílem Sdružení je záchrana budovy žst. Ústí nad Orlicí č.p. 684, stojící na státním pozemku

č. 786 katastrálního území města Ústí nad Orlicí, stejnojmenného okresu v Pardubickém kraji před plánovanou demolicí.

Čl. II.

Sídlo sdružení

Sídlo sdružení je v Červené Vodě, Červená Voda 328, 561 61 Červená Voda 1

Čl. III.

Založení a vznik sdružení

(1) Sdružení je založeno dnem schválení těchto stanov ustavující členskou schůzí a vzniká dnem registrace sdružení.

(2) Ustanovuje se tříčlenný přípravný výbor, který je tvořen ze zakládajících členů sdružení a který bude až do vytvoření orgánů sdružení jednat jeho jménem.

Čl. IV.

Členství ve sdružení

(1) Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se může stát každý občan České republiky starší 10 let, který písemně vyplní přihlášku a zaplatí členský příspěvek ve výši =100,00 Kč (slovy =stokorunčeských=) za každý započatý kalendářní rok. U osob mladších 18 let je členství vázáno na písemný souhlas jednoho ze zákonných zástupců, doložený k přihlášce.

(2) Podmínky pro členství cizích státních příslušníků v Sdružení stanoví členská schůze Sdružení.

(3) Členem sdružení Nádraží nedáme! se může stát každá fyzická osoba, která má zájem se aktivně podílet na záchraně žst. Ústí nad Orlicí před plánovanou demolicí a souhlasí se stanovami sdružení. Její členství ve sdružení vzniká na základě rozhodnutí výboru.

(4) Člen sdružení má právo podílet se na řízení sdružení, zejména je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a hlasovat na ní, má právo volit a být volen do orgánů sdružení, podávat návrhy, kontrolovat účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků sdružení, nahlížet do dokladů sdružení a být informován o všech záležitostech sdružení na členské schůzi. Člen sdružení má povinnost se aktivně podílet na činnosti sdružení, dodržovat stanovy sdružení a nevystupovat jménem sdružení bez vědomí členů výboru sdružení.

(5) Na návrh výboru sdružení může členská schůze sdružení zvolit své čestné členy. Čestný člen má práva člena sdružení. Povinnostmi řádného člena je čestný člen vázán pouze tehdy, jestliže projevil zájem o funkci v některém z orgánů sdružení a do této funkce byl také zvolen.

(6) Členství ve sdružení zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru sdružení

b) rozhodnutím členské schůze o zániku členství

c) zánikem sdružení

d) úmrtím člena

Čl. V.

Cíle činnosti

Činnost sdružení je zaměřena zejména na :

a) záchranu žst. Ústí nad Orlicí před plánovanou demolicí


Čl. VI.

Formy činnosti

Formou činnosti sdružení je zejména:

a) organizování soutěží a výstav spojených s propagací zaměřenou na historii železnice

b) pořádání výstav, besed a přednášek pro širokou veřejnost zaměřených na problematiku výstavby

železničního koridoru a železnice ve vztahu k žst. Ústí nad Orlicí

c) vydávání metodického časopisu, jehož náplní budou materiály týkající se problematiky výstavby

železničního koridoru a železnice ve vztahu k žst. Ústí nad Orlicí

d) spolupráce s různými státními i jinými organizacemi v zájmu realizace cílů sdružení,

c) účast ve správních a jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany žst. Ústí nad Orlicí

d) organizace petičních aktivit na záchranu žst. Ústí nad Orlicí.

Čl. VII.

Orgány sdružení

Orgány sdružení tvoří členská schůze, výbor a předseda. Orgány sdružení jsou voleny členskou schůzí, která se bude konat ve lhůtě 90 dnů ode dne registrace sdružení. Ustavující členská schůze toliko schvaluje stanovy sdružení.

Čl. VIII.

Členská schůze

(1) Členská schůze je vrcholným orgánem sdružení. K výhradním oprávněním členské schůze patří:

a) schvalování stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí výboru nebo předsedy,

b) volba ostatních orgánů sdružení a řešení sporů mezi nimi,

c) rozhodování o zrušení nebo sloučení sdružení,

d) schvalování plánu činnosti a finančního rozpočtu sdružení,

e) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti členské schůze svěřují stanovy.

(2) Členská schůze je svolávána předsedou sdružení, nebo výborem sdružení v případě, že tak neučiní předseda sdružení. Členská schůze je svolávána nejméně jednou za tři měsíce nebo kdykoliv na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů. V případě, že členskou schůzi nesvolá ani předseda, ani výbor sdružení do jednoho měsíce od podání žádosti o svolání členské schůze podanou jednou třetinou členů, mohou svolat členskou schůzi tito členové sami.

(3) Členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové sdružení. Členové výboru jsou povinni se zúčastnit členské schůze. Členské schůze se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu členské schůze.

(4) Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomni členové, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Přitom každý člen sdružení disponuje jedním hlasem. O schválení návrhů rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

(5) Z konání členské schůze se pořizují písemné zápisy, které obsahují průběh členské schůze, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy z členských schůzí se uschovávají po celou dobu trvání sdružení.

Čl. IX.

Výbor sdružení

(1) Výbor sdružení je pětičlenný. Tvoří jej předseda, statutární místopředseda, místopředseda, zapisovatel a pokladník. Členové výboru sdružení jsou voleni členskou schůzí na dobu dvou let. Do řádného zvolení výboru členskou schůzí plní jeho funkci výbor přípravný.

(2) Výbor sdružení rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou svěřeny do působnosti členské schůze a předsedy. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů, přičemž každý člen má jeden hlas.

(3) Zapisovatel je povinen pořizovat zápis o každé schůzi výboru a vést průběžnou evidenci zápisů. Tato povinnost se obdobně vztahuje i na schůze členů.

Čl. X.

Předseda sdružení

(1) V čele sdružení stojí předseda, který je statutárním orgánem zastupujícím sdružení vůči třetím osobám ve všech věcech. Předseda sdružení je odpovědný členské schůzi.

(2) Předseda sdružení uskutečňuje usnesení členské schůze a koordinuje činnost výboru, jehož je členem. Přitom je povinen při řízení záležitostí sdružení postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, stanov sdružení a s usneseními členské schůze.

(3) Předseda sdružení je povinen poskytovat informace členům sdružení na členské schůzi o otázkách hospodaření sdružení. Na konci roku je povinen vypracovat spolu s pokladníkem zprávu o stavu hospodaření sdružení.

(4) Předseda sdružení je volen členskou schůzí na dobu dvou let.

Čl. XI.

Statutární místopředseda a místopředseda sdružení

(1) Statutární místopředseda sdružení zastupuje předsedu sdružení vč. všech jeho kompetencí v případě, že předseda nemůže dočasně vykonávat svou funkci nebo obdrží-li písemný pokyn k zastupování přímo od předsedy. Je členem Výboru sdružení.

(a) Statutární místopředseda sdružení je volen členskou schůzí na dobu dvou let.

(2) V případě, že statutární místopředseda nemůže dočasně vykonávat svoji funkci, zastupuje jej místopředseda sdružení vč. všech jeho kompetencí. Je členem Výboru sdružení.

(a) Místopředseda sdružení je volen členskou schůzí na dobu dvou let.

Čl. XII.

Zásady hospodaření

(1) Prostředky sdružení tvoří příspěvky, dotace a dary. Při svém hospodaření je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

(2) Správu majetku a hospodaření sdružení provádí pokladník. Pokladník zajišťuje i průběžné vedení účetní evidence, jíž je povinen na základě výzvy kdykoliv předložit k nahlédnutí kterémukoliv členu sdružení.

(3) Pokladník je povinen vypracovat na konci roku spolu s předsedou zprávu o stavu hospodaření sdružení. Účetní uzávěrka musí být předložena ke schválení členské schůzi do každého 31. ledna roku následujícího po ukončení předchozího roku.

(4) Návrh rozpočtu sdružení připravuje výbor a schvaluje členská schůze.

(5) Do 15 dnů od registrace zřídí sdružení pro účely hospodaření sdružení běžný bankovní účet. Správou tohoto účtu bude pověřen pokladník.

Čl. XIII.

Zánik sdružení

Sdružení zaniká buď dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením nebo pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění. V případě zániku sdružení se provede likvidace, pro kterou se přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností.

Čl. XIV.

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/ 1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Přípravný výbor je povinen do jednoho kalendářního měsíce od registrace Sdružení u MV ČR svolat ustavující členskou schůzi.

Přípravný výbor:

Ing. Martin Kadrman, v.r.                  doc. Mgr. Olga Sommerová, v.r. Mgr. Milan Mikolecký, v.r.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments